Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен


О Б Я В А

75-139 / 27.09.2022г.

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда във връзка чл. във връзка с чл.11, ал.1 от Наредба №1 от 22.01.2015г., за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (посл. доп., ДВ, бр.96 от 19.11.2021 г.) РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ – ПЛЕВЕН обявява конкурс за :

1 (една) свободна длъжност „лекар, специализант“ за специализация по клинична специалност „Трансфузионна хематология“

Изисквания за заемане на длъжността лекар-специализант:
1. Образование: висше-магистър по медицина;
2. Членство в БЛС;
3. Компютърна грамотност;
4. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от правото да упражнява професията;

Необходими документи за участие в конкурса:
1. Заявление – свободен текст;
2. Автобиография – европейски формат
3. Копие от диплома за завършено висше образование с образователно квалификационна степен „магистър“ по „медицина“;
4. Удостоверение за членство в БЛС;
5. Препоръки, в случай че кандидатът има издадени такива.

Място и срок за подаване на документи за участие в конкурса:
1.    Кандидатите подават документи за участие в конкурса в Деловодството на РЦТХ – Плевен, стая № 308 на адрес: гр. Плевен, бул. „Русе“№ 36.
2.      Документите се приемат всеки работен ден от 7.30 до 15.30 часа.
3.      Документите се подават в едномесечен срок от датата на публикуване на обявата.

Ред за провеждане на конкурса:
1.      Първи  етап: разглеждане на документите за съответствие с изискванията; 
2.      Втори етап: събеседване с одобрените от първия етап кандидати.

 

Трудовият договор с избрания за заемане на длъжността „лекар, специализант” в РЦТХ - Плевен кандидат се сключва на основание чл.68, ал. 1, т. 2 от КТ и условията на Наредба №1 / 22.01.2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

 


2023, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни
Уеб дизайн Плевен: e-Web.bg