Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) - Плевен

За центъра

Центърът трябва да осигурява болничните заведения в областта, района и страната с висококачествени и безопасни кръвни продукти за адекватно лечение на пациентите:
• с остри животозастрашаващи проблеми в кръвната система и кръвосъсирването
• или с хроничен дефицит или хронично увреждане на елементите на кръвната тъканНормативни основания
Районен център за трансфузионна хематология - Плевен е създаден от държавата
• Закон за лечебните заведения (ЗЛЗ) - чл. 5, ал. 1 ;
• ПМС № 212 от 06.10.2000 г. за определяне на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от ЗЛЗ и техните специфични функции
• Правилник за устройството и дейността на центровете за трансфузионна хематология
• Регистрация в РЗИ Плевен № 1524320009


История на центъра
През 1950 година в структурата на хирургичното отделение на Окръжна болница - Плевен е създадена Окръжна станция по кръвопреливане (ОСК).
През 1952 година Станцията получава статут на отделение.
1975 година ОСК е извадена от структурата на болницата и е преобразувана в Център по трансфузионна и клинична хема-тология (ЦТКХ) на общинско подчинение.
През 1996 година с ПМС № 53 Центърът е преобразуван в Районен център по трансфузионна хематология (РЦТХ) и преминава от общинско подчинение на пряко подчинение на министерството на здравеопазването.
На 13.11.2000 г. колективът на Центъра започва работа в новата, оборудвана със съвременна апаратура, сграда на бул. „Русе” №36.
2005 година започва диагностиката и преработката на всички единици кръв, дарени в района на Центъра - областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград и Русе.
През 2007 година започва внедряването на Система за управление на качеството (СУК).


Центърът осъществява следните дейности:
- подбор и изследване на кръводарители;
- вземане, събиране, съхранение и преработка на кръв;
- диагностика и контрол на взетите кръв и кръвни съставки;
- осигуряване на кръв, кръвни съставки и кръвни биопрепарати за лечебните заведения в плевенска, ловешка, габровска, великотърновска русенска и разградска област;
- методично ръководство и консултативна дейност в областта на трансфузионната хематология на лечебните заведения в тези области;
- контрол относно прилагането на добрата клинична, лабораторна и производствена практика от лечебните заведения в района на центъра, както и на медицинския стандарт по трансфузионна хематология


Управление на центъра
• Подбират се само подходящи кръводарители;
• Кръвовземането се извършва по начин, осигуряващ възможност за проследяване на кръводарителя и цялата информация от кръводаряването е документирана;
• Преработката на дарената кръв се извършва според специфичните изисквания за производство на кръвни компоненти за трансфузия и кръвни компоненти за по-нататъшна преработка;
• Изследването на кръвните проби от кръводарителите се извършва и интерпретира правилно преди освобождаването на кръвта и кръвните компоненти и целия процес на изследване може да бъде проследен;
• Карантинирането, етикетирането и освобождаването на готовите кръвни продукти гарантира, че всички единици кръв са разделени по подходящ начин и само подходящите продукти се етикетират с валидни етикети и се предоставят за експедиране;
• Съхранението, дистрибуцията, експедирането и транспорта на кръв и кръвни продукти, докато са под контрола на Центъра се дистрибутират, транспортират и експедират при контролирани условия;
• Изследването на кръвните проби на потенциалните реципиенти се извършва след правилна идентификация на кръводарителя и реципиента и преди експедиция се извършва изследване на съвместимостта между кръвта на реципиента и кръводарителя.За центъра

2024, © Всички права запазени. Политика за защита на личните данни